Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0941374996, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 02323677278

Thứ năm, 26/08/2021 - 10:56

VQG Phong Nha – Kẻ Bàng: Triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN đến năm 2025

Trên cơ sở Kế hoạch số 1394/KH-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN đến năm 2025, Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đã cụ thể hóa và ban hành Kế hoạch số 594/KH-VQG nhằm xác định rõ nội dung hoạt động, trách nhiệm và phân công nhiệm vụ đối với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc để triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch, góp phần đạt được các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN ở tỉnh đến năm 2025.
Theo đó, các hoạt động cụ thể được nêu trong Kế hoạch, gồm: Xây dựng cộng đồng gắn kết và mang lại lợi ích cho người dân; Triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng hòa nhập; Triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng bền vững; Triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng tự lực tự cường và triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng năng động.

Đồng thời, Ban quản lý Vườn cũng đưa ra các giải pháp thực hiện, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc rà soát, lồng ghép các nội dung tại Kế hoạch số 1394/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình vào trong kế hoạch, chương trình công tác hằng năm của Ban quản lý Vườn; Tăng cường truyền thông, vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ, viên chức và người dân về Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN và các mục tiêu của Kế hoạch; Nghiên cứu các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các khuyến nghị của UNESCO để kiện toàn tổ chức bộ máy BQL Vườn đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp với mục tiêu, yêu cầu của tình hình thực tế; Phối hợp tổ chức đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ và các lĩnh vực chuyên ngành cho đội ngũ cán bộ, viên chức nhằm nâng cao năng lực về hội nhập quốc tế, hội nhập khu vực và Cộng đồng Văn hóa – Xã hội của ASEAN; Tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế, tranh thủ nguồn lực của các tổ chức quốc tế trong việc xây dựng và thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa – xã hội nói chung và đối với công tác bảo tồn và phát huy các giá trị Di sản nói riêng.

Việc xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN đến năm 2025 không chỉ thúc đẩy đạt được các mục tiêu của tỉnh trong việc xây dựng một cộng đồng ASEAN hướng đến người dân, lấy người dân làm trung tâm và có trách nhiệm xã hội, mà ngoài ra còn mang lại lợi ích vì một cộng đồng hòa nhập, bền vững, tự lực tự cường và năng động thông qua các hoạt động quản lý Di sản, bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu, hỗ trợ phát triển sinh kế vùng đệm, góp phần bảo tồn và phát huy bền vững các giá trị của Di sản Thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng./.

Mỹ Hạnh

Mã xác nhận:
captcha