Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0948346555, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 0915659417

Thứ sáu, 12/08/2022 - 15:21

Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Ngày 09/8/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã có Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Quy chế gồm 04 chương, 25 điều quy định về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại, trách nhiệm của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc quản lý, phố hợp triển khai hoạt động thông tin đối ngoại và được áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Theo đó, về nguyên tắc hoạt động, hoạt động thông tin đối ngoại phải tuân thủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đảm bảo thực hiện đúng các quy định về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của Chính phủ, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Trung ương, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; Bảo đảm không làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, uy tín, hình ảnh, quan hệ ngoại giao, hợp tác quốc tế của tỉnh, của đất nước; Chấp hành nghiêm túc chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước theo quy định hiện hành. Thông tin đối ngoại phải chính xác, kịp thời, theo đúng định hướng thông tin, tuyên truyền đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong từng giai đoạn và các chương trình, kế hoạch thông tin đối ngoại đã được phê duyệt; Chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc liên quan đến các vấn đề tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền, chủ quyền lãnh thổ. Kết hợp giữa thông tin đối ngoại với thông tin đối nội; Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị ở các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, các lực lượng xã hội, các tổ chức, cá nhân trong hoạt động thông tin đối ngoại.

Trích nguồn ảnh: Hanoiculturetravel

Các hoạt động thông tin đối ngoại cụ thể bao gồm: Cung cấp thông tin về tỉnh Quảng Bình; Cung cấp thông tin giải thích, làm rõ; Hệ thống dữ liệu quảng bá hình ảnh của tỉnh; Hỗ trợ, hợp tác với các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thồng, phóng viên nước ngoài.

Quy chế cũng quy định trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, đơn vị trong quản lý hoạt động về thông tin đối ngoại, trong đó Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng được giao nhiệm vụ tham mưu, thực hiện các các chương trình, hoạt động tuyên truyền, quảng bá rộng rãi các giá trị tự nhiên, lịch sử - văn hoá và nhân văn của Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm bảo vệ di sản của cộng đồng dân cư; đề xuất chủ trương, kế hoạch, biện pháp bảo tồn, khai thác di sản có hiệu quả; Xây dựng, thực hiện kế hoạch hoạt động đối ngoại của đơn vị nhằm thu hút các tổ chức quốc tế, du khách nước ngoài đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình có hiệu lực thi hành từ ngày 19/8/2022./.

Mỹ Hạnh
Mã xác nhận:
captcha