Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0948346555, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 02323677278

Thứ bảy, 27/11/2021 - 16:44

Quy chế quản lý, bảo vệ Di sản thiên nhiên thế giới VQG Phong Nha - Kẻ Bàng

Ngày 26/11/2021, UBND tỉnh Quảng Bình đã có Quyết định số 45/2021/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Trước những quy định mới của các văn bản luật do Chính phủ ban hành, đặc biệt là Luật Lâm nghiệp 2017, thời gian qua BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng Quy chế quản lý, bảo vệ Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Theo đó, Quy chế quản lý, bảo vệ Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng gồm 04 Chương, 40 Điều quy định chi tiết về các hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị của Di sản, áp dụng đối với cơ quan Nhà nước, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến Di sản.

Phạm vi quản lý, bảo vệ Di sản là toàn bộ Khu vực Di sản thế giới và vùng đệm của Khu vực Di sản thế giới theo Hồ sơ Di sản thế giới đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học, Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là Di sản thiên nhiên thế giới lần thứ hai vào năm 2015 gồm 123.326 ha tại Quyết định số 1062/QĐ-TTg ngày 05/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh ranh giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Bên cạnh đó, các nguyên tắc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị của Di sản, gồm có: Tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam; điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và những quy định tại Quy chế; phù hợp với đặc điểm, tình hình, quy hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh - quốc phòng, yêu cầu về phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững; đảm bảo thuận lợi cho khai thác bền vững giá trị của Di sản, thực hiện theo phương thức tiếp cận đa ngành, tạo điều kiện để cộng đồng dân cư, cơ quan Nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan tích cực tham gia; mọi tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế đều được khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để hợp tác, tham gia đóng góp, hỗ trợ cho hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa - tự nhiên trong Khu vực Di sản thế giới và phát triển cộng đồng vùng đệm của Khu vực Di sản thế giới theo quy định của pháp luật.

Quy chế cũng nêu rõ những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Di sản; quy định về quản lý, bảo vệ Di sản; quản lý các hoạt động trong khu vực Di sản thế giới; quy định về sử dụng, phát huy giá trị của Di sản Thiên nhiên thế giới VQG Phong nha – Kẻ Bàng…

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2021 và thay thế Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND ngày 16/8/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Huyền Sương
Mã xác nhận:
captcha