Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0948346555, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 02323677278

Thứ năm, 02/12/2021 - 14:33

Những điểm mới của Quy chế quản lý, bảo vệ Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Ngày 26/11/2021, UBND tỉnh Quảng Bình đã có Quyết định số 45/2021/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Di sản) có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2021 và thay thế Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND ngày 16/8/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND ngày 16/8/2007 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế quản lý VQG Phong Nha – Kẻ Bàng được xây dựng trên cơ sở Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004, các bộ luật và các văn bản hướng dẫn thi hành luật có liên quan khác. Tuy nhiên, đến nay có một số quy định của Pháp luật đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng các văn bản quy phạm pháp luật mới như: Luật Lâm nghiệp năm 2017, Luật Đa dạng sinh học năm 2008 lúc bấy giờ chưa được tham chiếu để đưa vào quy chế, Luật Di sản văn hóa năm 2001 cũng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2009…. Đặc biệt, Nghị định số 109/2017/NĐ-CP ngày 21/9/2017 của Chính phủ quy định về bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam, yêu cầu phải ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ Di sản thế giới. Căn cứ vào yêu cầu thực tế đó, BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng nên đã tham mưu đề xuất UBND tỉnh Quảng Bình thay thế Quy chế quản lý VQG Phong Nha – Kẻ Bàng theo pháp luật hiện hành, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước; tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất với hệ thống pháp luật. Đồng thời phù hợp với các yêu cầu thực tiễn về quản lý, bảo tồn và phát huy Di sản thế giới và các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Hơn nữa, Chỉ thị 13/CT-BBT năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương đảng về phát huy vai trò của hệ thống chính trị trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng đưa ra các yêu cầu cao hơn trong QLBVR, Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình cũng đã ban hành Chỉ thị 39/CT-BTV về việc tăng cường Công tác bảo tồn và phát huy Di sản thế giới, Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân Tỉnh cũng đã yêu cầu sự tham gia vào cuộc của các ngành các cấp đối với việc quản lý bảo vệ Di sản thế giới. Ngoài ra, yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt Công ước về Bảo vệ Di sản văn hóa và thiên nhiên Thế giới ngày 16 tháng 11 năm 1972, sự giám sát của các tổ chức quốc tế, sự quan tâm của công luận và giám sát di sản của người dân ngày càng được đề cao trong thời đại ngày nay. Song song với đó, Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XIV năm 2020 tiếp tục xác định Du lịch tiếp tục phải là ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó Phong Nha- Kẻ Bàng phải là trái tim đu lịch của Tỉnh, Di sản phải tồn tại và phát huy vai trò, chỗ đứng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh nhà trong thời gian trước mắt và lâu dài.

Về phạm vi tác động và áp dụng bao quát của Di sản mà Tổ chức Giáo dục, Khoa học, Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là Di sản thiên nhiên thế giới lần thứ hai vào năm 2015, cụ thể gồm: 123.326 ha diện tích Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt diện tích 100.296 ha; Phân khu phục hồi sinh thái diện tích 19.619 ha; Phân khu dịch vụ, hành chính diện tích 3.411 ha) và 220.055,34 ha diện tích vùng đệm thuộc 13 xã, thị trấn nằm trên 3 huyện Minh Hóa, Bố Trạch và Quảng Ninh. Trong khi đó Quy chế 18/2007/QĐ-UBND được căn cứ vào Quyết định số 189/2001/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng hạng Khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Nha thành Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tỉnh Quảng Bình với diện tích vùng lõi là 85.754ha và 9 xã vùng đệm đã không còn phù hợp với tình hình thực tế tại VQG Phong Nha – Kẻ Bàng.

Theo đó, Quyết định số 45/2021/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBDN tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, gồm có 04 Chương và 40 Điều khoản thi hành, quy định chi tiết về các hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị của Di sản, áp dụng đối với cơ quan Nhà nước, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến Di sản; Phạm vi quản lý, bảo vệ Di sản được là toàn bộ Khu vực Di sản thế giới và vùng đệm của Khu vực Di sản thế giới theo Hồ sơ Di sản thế giới đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học, Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là Di sản thiên nhiên thế giới lần thứ hai vào năm 2015, cụ thể gồm: 123.326 ha diện tích Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng theo Quyết định số 1062/QĐ-TTg  và 220.055,34 ha diện tích vùng đệm thuộc 13 xã, thị trấn (gồm: các xã Dân Hóa, Hóa Sơn, Trung Hóa, Thượng Hóa, Trọng Hóa thuộc huyện Minh Hóa; các xã Tân Trạch, Thượng Trạch, Xuân Trạch, Phúc Trạch, Phú Định, Hưng Trạch và thị trấn Phong Nha thuộc huyện Bố Trạch và xã Trường Sơn thuộc huyện Quảng Ninh). Ngoài những hành vi bị nghiêm cấm tại các quy định của pháp luật có liên quan, Quy chế mới còn đưa vào những hành vi bị cấm trong hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Di sản nhằm điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn công tác quản lý bảo vệ di sản thế giới ở địa phương.

So với Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND ngày 16/8/2007 thì Quy chế mới thể hiện rõ hơn các vấn đề Quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng; Quản lý, bảo vệ tài nguyên du lịch; Quản lý, bảo vệ Di sản văn hóa; Quản lý, bảo vệ địa chất, địa mạo, hang động và sông ngầm; Quản lý, bảo vệ đa dạng sinh học, hành lang đa dạng sinh học; Quản lý, bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên; Quản lý, bảo vệ hệ sinh thái đất ngập nước và các loài thủy sinh; Quản lý các loài ngoại lai xâm hại và các loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại; Quản lý các hoạt động trong khu vực di sản thế giới; Quản lý hoạt động du lịch; Quản lý hoạt động xây dựng trong khu Di sản thế giới và vùng đệm của Khu vực Di sản thế giới; Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy, thực tập, quay phim, chụp ảnh, quảng cáo; Quản lý hoạt động quy hoạch trong khu vực Di sản thế giới; Quản lý hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học; Quản lý các hoạt động khoáng sản và quan trắc khí tượng thủy văn; Quản lý các hoạt động đi lại, lưu thông, vận tải trong khu vực Di sản thế giới; Kiểm soát các hoạt động duy tu, bảo dưỡng, bảo trì đường bộ và hành lang đường bộ trong hoặc tiếp giáp Khu vực Di sản thế giới; Quản lý hoạt động bảo tồn và phát huy Di sản trong khu vực biên giới; Quản lý hoạt động tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trong khu vực Di sản thế giới; Quản lý hoạt động hợp tác quốc tế trong bảo tồn và phát huy Di sản và các Quy định về sử dụng và phát huy giá trị của Di sản. Về các nội dung này, ngoài những quy định của pháp luật hiện hành đơn vị soạn thảo cũng đã tham khảo các đề xuất kiến nghị, các giải pháp bảo tồn được đề cập trong các báo cáo nghiên cứu về Phong Nha – Kẻ Bàng về lĩnh vục địa chất địa mạo, đa dạng sinh học, văn hóa lịch sử, du lịch, sinh kế, các mối đe dọa, nguy cơ từ loài ngoại lai và xâm hại.... các khuyến nghị của UNESCO qua các kỳ họp, các đợt giám sát đánh giá và phản hồi, các khuyến cáo của các tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế cũng như các kinh nghiệm và các bài học trong thực tiễn quản lý của các dự án, các khu Di sản trong nước và trong khu vực để áp dụng vào việc xây dựng nội dung Quy chế.

Bên cạnh đó, Quy chế mới còn nêu rõ vai trò, trách nhiệm của Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng; Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, xã, thị trấn vùng đệm của Khu vực Di sản thế giới; Trách nhiệm của các sở, ban, ngành liên quan; Trách nhiệm của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân sinh sống tại vùng đệm của Khu vực Di sản thế giới và bên trong Khu vực Di sản thế giới và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân hoạt động trong Khu vực Di sản thế giới và vùng đệm của Khu vực Di sản thế giới. Đây là những nội dung mới hoàn toàn so với Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND ngày 16/8/2007, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và phù hợp với các quy định của hệ thống pháp luật hiện hành.

Việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng là rất cần thiết, đáp ứng nhiệm vụ quản lý và bảo vệ Di sản trong tình hình mới phù hợp với pháp luật trong nước và quốc tế, kịp thời sửa đổi, bổ sung những nội dung không phù hợp, hết hiệu lực trong văn bản quy phạm pháp luật. Tạo căn cứ pháp lý cho hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản đi vào nề nếp, giải quyết các vấn đề thực tiễn trong quản lý và phát huy các giá trị di sản, phát huy hiệu lực, hiệu quả, góp phần ổn định chính trị, xã hội, phát triển kinh tế của địa phương./.

Mai Thùy
Mã xác nhận:
captcha