Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0948346555, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 02323677278
Danh bạ
Danh bạ điện thoại, email Hạt kiểm lâm
TT Họ tên Chức vụ Điện thoại Địa chỉ thư điện tử
Cơ quan Di động

VĂN PHÒNG

1 Phạm Văn Tân PHạt trưởng   0912.027.548 tanpv.pnkb@quangbinh.gov.vn
2 Nguyễn Quang Vĩnh P. Hạt trưởng   0948.218.359 vinhnq.pnkb@quangbinh.gov.vn
3 Đoàn Thanh Bình Trạm trưởng   0919.052.111 binhdt.pnkb@quangbinh.gov.vn
4 Đặng Quang Tuân Trạm trưởng   0915.674.959 tuandq.pnkb@quangbinh.gov.vn
5 Nguyễn Xuân Bách Phó Trạm trưởng   0917.847.048 bachnx.pnkb@quangbinh.gov.vn
6 Nguyễn Thị Thu Thủy Văn thư   0917.747.088 tulth.pnkb@quangbinh.gov.vn
7 Lê Thị Hồng Tư Thủ Kho   0915.854.557 thuyntt.pnkb@quangbinh.gov.vn
8 Hoàng Xuân Toàn Kế toán trưởng   0917.989.357 toanhx.pnkb@quangbinh.gov.vn
9 Hà Thị Hiền Chuyên viên   0913.981.292 hienht.pnkb@quangbinh.gov.vn
10 Lê Phương Nam Kỹ thuật   0888.879.009 namlp.pnkb@quangbinh.gov.vn
11 Nguyễn Anh Tuấn Pháp chế   0888.494.678 tuanna.pnkb@quangbinh.gov.vn
12 Lê Quý Tài Kỹ thuật   0397.948.010 tailq.pnkb@quangbinh.gov.vn
13 Phan Quang Nhân Lái xe   0919.467.008 nhanpq.pnkb@quangbinh.gov.vn
14 Trần Hoàng Vũ Lái xe   0914.677.862  
15 Nguyễn Trí Lực Bảo vệ   0356.820.609  
TỔ KIỂM LÂM CƠ ĐỘNG 1
16 Nguyễn Hữu Trí Trạm trưởng   0912.625.068  trinh.pnkb@quangbinh.gov.vn
17 Trần Xuân Viết Phó Trạm trưởng   01242989033 viettx.pnkb@quangbinh.gov.vn
TỔ KIỂM LÂM CƠ ĐỘNG 2
18  Nguyễn Thế Vịnh Trạm trưởng      0919.459.338  vinhnt.pnkb@quangbinh.gov.vn
19 Hồ Văn Dưỡng Phó Trạm trưởng   0917.118.596   
TRẠM KIỂM LÂM TRỘ MỢNG
20 Nguyễn Nam Định Trạm trưởng   0919.460.667  
21 Trần Văn Hải Phó Trạm trưởng   0888.282.086  
22  Nguyễn Thanh Tới Phó Trạm trưởng   0944.955.373  
TRẠM KIỂM LÂM KHE GÁT
23 Từ Minh Phương Trạm trưởng   0914.072.329  
24 Trần Văn Phượng Phó Trạm trưởng   0366.697.549  
25 Nguyễn Văn Quyết Phó Trạm trưởng   0858.295.045  
TRẠM KIỂM LÂM CHÀ NÒI
26 Phạm Ngọc Hữu Trạm trưởng   0971.997.988  huupn.pnkb@quangbinh.gov.vn
27 Trần Văn Thú Phó Trạm trưởng   0912.581.610 thutv.pnkb@quangbinh.gov.vn

TRẠM KIỂM LÂM THƯỢNG HÓA

28 Phan Thanh Xuân Phụ trách Trạm   0912.414.642  
29 Lê Phương Đông Phó Trạm trưởng   0945.226.195  
TRẠM KIỂM LÂM HÓA SƠN
30 Phạm Xuân Huyền Trạm trưởng   0914.472.377 huyenpx.pnkb@quangbinh.gov.vn
31 Trần Thế Mỹ Phó Trạm trưởng   01635561039  mytt.pnkb@quangbinh.gov.vn
TRẠM KIỂM LÂM SỐ 6
32 Phạm Xuân Cường Trạm trưởng   0913.267.279  cuongpx.pnkb@quangbinh.gov.vn
33 Nguyễn Văn Lương Phó Trạm trưởng    0915.120.397  
34 Hoàng Văn Đức Phó Trạm trưởng   0982.816.567  
TRẠM KIỂM LÂM Km 37
35 Nguyễn Thanh Trì Phụ trách Trạm   0919.729.980  
36 Dương Hồng Hà Phó Trạm trưởng   0915671270  
TRẠM KIỂM LÂM THƯỢNG TRẠCH
37  Lê Văn Long Trạm trưởng   0917.945.333  longlv.pnkb@quangbinh.gov.vn
38 Nguyễn Thanh Huyền Phó Trạm trưởng   0868.321.577  
TRẠM KIỂM LÂM KM 40
39 Trần Quang Đồng Trạm trưởng   0912.152.194 dongtq.pnkb@quangbinh.gov.vn
40 Đinh Hoàng Tuấn Phó Trạm trưởng   0917118466 tuandh.pnkb@quangbinh.gov.vn
TRẠM KIỂM LÂM U BÒ
41 Ngô Đình Hiếu Trạm trưởng   0915.614.555   hieund.pnkb@quangbinh.gov.vn
42 Hoàng Minh Luyến Phó Trạm trưởng   0942.619.697  luyenhm.pnkb@quangbinh.gov.vn
TRẠM KIỂM LÂM DÂN HÓA
43  Nguyễn Ngọc Quy Trạm trưởng    0916881127   quynn.pnkb@quangbinh.gov.vn
44 Trần Văn Trị  Phó Trạm trưởng   0977.986.313